e-ISSN: 2231-2781
CAS CODEN : IJRPFG

Editor-in-Chief

Prof. Dr. A. LAKSHMANA RAO
India

International Advisory Board Members

Dr. ALIREZA HEIDARI, USA
Dr. AMIT RAWAT, USA 
Dr. N. RAMESH, USA
Dr. V. KOTESWARA RAO, USA
Dr. K. ANANDA KUMAR, USA
Dr. V. KIRAN KUMAR, USA 
Dr. S. SUBRAMANYA GUPTA, USA
Dr. G. USHA RANI, USA
Dr. K.S. KALYAN, USA 
Dr. P. MADHUKIRAN, USA
Dr. D. NAGARAJU, USA
Dr. M. NOORULLAH NAQVI, USA
Dr. N. KOTESWARA RAO, USA
Dr. G. VEDANJALI, USA
Dr. MUKESHKUMAR S PATEL, USA 
Dr. CH. VARA PRASAD, USA
Dr. ESRA KUPELI AKKOL, Turkey
Dr. SEONGHAN KIM, Korea
Dr. K. SUSHRUTA, Korea
Dr. SRINIVASAN SHANMUGAM, Korea
Dr. HAZIM JABBAR AL-DARAJI, Iraq
Dr. SAHER MAHMOOD ALJAMALI, Iraq
Dr. BEHZAD FOROUTAN, Iran
Dr. EMAN A ALAM, Egypt
Dr. HADDAD BOUMEDIENE, Algeria
Dr. KADDA HACHEM, Algeria
Dr. P. MALLIKARJUNA RAO, Malaysia
Dr. KUMAR GANESAN, Malaysia
Dr. HO SOON MIN, Malaysia
Dr. S.C. DINDA, Ethiopia
Dr. ABDUL AZIZ, Pakistan
Dr. DIBYAJYOTI SAHA, Bangladesh
Dr. LOAI ALJERF, Syria

 

 

National Advisory Board Members

Dr. Y. RAJENDRA PRASAD, Andhra Pradesh  Dr. ANURAG MISHRA, Uttar Pradesh
Dr. S.V.U.M. PRASAD, Andhra Pradesh Dr. KRISHNA SRIVASTAVA, Uttar Pradesh 
Dr. K.V.S.R.G. PRASAD, Andhra Pradesh Dr. ABU NASAR, Uttar Pradesh
Dr. A. PRAMEELA RANI, Andhra Pradesh Dr. DHARMENDRA SOLANKI, Uttar Pradesh 
Dr. V. GIRIJA SASTRY, Andhra Pradesh Dr. NITESH KUMAR, Madhya Pradesh
Dr. K. RAVISHANKAR, Andhra Pradesh Dr. P.J. HISALKAR, Madhya Pradesh
Dr. T.E.G. KRISHNA MURTHY, Andhra Pradesh Dr. NILESH JAIN, Madhya Pradesh
Dr. L. SRINIVAS, Andhra Pradesh Dr. M.R. MOHAMMED USMAN, Maharashtra
Dr. B. ANUPUMA, Andhra Pradesh Dr. R.A. HAJARE, Maharashtra
Dr. M.R. JAYAPAL, Andhra Pradesh  Dr. M. SACHIN KANAWADE, Maharashtra
Dr. R. VIJAYALAKSHMI, Andhra Pradesh Dr. PADMINI H. SHARMA, Maharashtra
Dr. M. VIJAYA JYOTHI, Andhra Pradesh Dr. S. SAMEER SHEAIKH, Maharashtra
Dr. P. RAVEESHA, Andhra Pradesh Dr. SHARAD GANGADHAR FUNDE, Maharashtra
Dr. A. RAVI KUMAR, Andhra Pradesh  Dr. R. KULKARNI SHRIKANT, Maharashtra
Dr. T. ASHOK, Andhra Pradesh Dr. MILIND UBALE, Maharashtra
Dr. V. BHASKARA RAJU, Andhra Pradesh Dr. ANIL G. JADHAV, Maharashtra 
Dr. B. MOHAN GANDHI, Andhra Pradesh Dr. PRAFULLA M. SABALE, Gujarat
Dr. D.S.N.B.K. Prasanth, Andhra Pradesh Dr. K. JAGDISH, Gujarat
Dr. M. SUDHAKAR, Telangana Dr. DEEPAK SAHU, Rajasthan
Dr. A. RAMESH, Telangana Dr. TARA CHAND, Rajasthan 
Dr. T. MANISH KUMAR, Telangana Dr. AMIT KUMAR, Rajasthan
Dr. PEDA.S.R.CH.N.P.VARMA D, Telangana Dr. SUBHA GANGULY, Rajasthan 
Dr. K.SUNDER KUMAR, Telangana Dr. HETALBIN AMIN, West Bengal
Dr. V. RAVI, Telangana Dr. BIRESH KUMAR SARKAR, West Bengal 
Dr. V. SWAPNA, Telangana Dr. MADAN L. KAUSHIK, Punjab
Dr. K. SUNITHA, Telangana Dr. S. RAVICHANDRAN, Punjab 
Dr. G.S. PRASAD, Tamil Nadu Dr. B. SIDDHARDHA, Puducherry
Dr. D. NAGASAMY VENKATESH, Tamil Nadu Dr. P.L. NAYAK, Odisha 
Dr. R. GANAPATHI RAMAN, Tamil Nadu Dr. C. DILIP, Kerala
Dr. S. SAMBATH KUMAR, Tamil Nadu Dr. DHEERAJ KUMAR YADAV, Haryana
Dr. S.S. SHIROL, Karnataka Dr. ASIF HUSAIN, New Delhi
Dr. R. CHANDRASHEKAR, Karnataka Dr. NITESH KUMAR, Bihar
Dr. K. VEENA, Karnataka Dr. AJAI PRAKASH GUPTA, Jammu  

All rights reserved to IJRPC 2011 free web counter code